top of page

IMPRESSUM

INTERCOMMUNALE CAMPING VAN DOMREMY-LA-PUCELLE
Chemin de Sentilles - 88630 DOMREMY-LA-PUCELLE

Telefoon : +33 3 29 06 90 70

E-mail : camping-domremylapucelle@tourisme-ouest-vosges.fr

 

Camping beheerd door :

OFFICE DE TOURISME DE L'OUEST DES VOSGES

1, place Jeanne d'Arc - 88300 NEUFCHÂTEAU

Tel : +33 3 29 94 10 95

contact@tourisme-ouest-vosges.fr

EPIC - SIRET : 53933588500031

APE-code: Overige reserveringsdiensten en aanverwante activiteiten (7990Z)

Inschrijving in het register van reis- en vakantieorganisatoren: IM 088130001

 


Eigenaar van de camping:

GEMEENSCHAP VAN DE GEMEENTEN VAN WEST VOSGIEN

2 Bis, Avenue François de Neufchâteau - 88300 NEUFCHÂTEAU

Tel: +33 3 29 94 08 77

 


De website www.camping-domremy-vosges.com is het exclusieve eigendom van het OFFICE DE TOURISME DE l'OUEST DES VOSGES.

De website wordt gehost door WIX.COM en is ontworpen door het OFFICE DE TOURISME DE L'OUEST DES VOSGES met het WIX.COM online platform voor het maken van websites.

WIX.COM INC.

500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158

Tel: +1 415-639-9034.

 

 

 


Het raadplegen van de site www.camping-domremy-vosges.com is onderworpen aan de volledige aanvaarding en naleving door de internetgebruikers van de volgende gebruiksvoorwaarden. De internetgebruiker verbindt zich ertoe de informatie op de site voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken. In geval van niet-naleving van de bepalingen van dit handvest door de gebruiker, kan deze civielrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

 


Inhoud van de site

 

De site wordt beheerd door het OFFICE DE TOURISME DE L'OUEST DES VOSGES. De site presenteert de activiteiten van het OFFICE DE TOURISME DE L'OUEST DES VOSGES, alsmede de bestemming van de westelijke Vogezen.

 


Intellectuele eigendom

 

OFFICE DE TOURISME DE L'OUEST DES VOSGES is de eigenaar van de site, van de inhoud ervan en van de domeinnaam. De volledige inhoud van de site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafische elementen, beelden, teksten, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en iconen, evenals hun lay-out, zijn het exclusieve eigendom van het OFFICE DE TOURISME DE L'OUEST DES VOSGES, met uitzondering van de handelsmerken, logo's of inhoud die toebehoren aan andere partnerbedrijven of auteurs (logo's van Lorraine Tourisme, de 100 mooiste omwegen in Frankrijk, het Label Ville et Métiers d'Art, en foto's van Philippe MASSIT, Marine MASSIT, Pascal BODEZ, Claire BELMON, Sarah OZOLINS, Nicolas BONNET).

 

Elke internetgebruiker verbindt zich ertoe deze inhoud niet te gebruiken en niemand toe te staan deze inhoud te gebruiken voor illegale doeleinden. Elke weergave of reproductie, hetzij geheel of gedeeltelijk, permanent of tijdelijk, ongeacht de drager en het procédé, van de website www.camping-domremy-vosges.com of van de aangeboden diensten, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het OFFICE DE TOURISME DE L'OUEST DES VOSGES is verboden en vormt een inbreuk die kan leiden tot burgerlijke en/of strafrechtelijke sancties. Enkel de papieren afdruk is toegelaten voor het kopiëren voor eigen gebruik voor het exclusieve gebruik van de kopiist in de zin van artikel L122-5 2° van de Code de la Propriété Intellectuelle.

 

Het is de bezoeker van de website niet toegestaan een hyperlink naar deze site te creëren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het OFFICE DE TOURISME DE L'OUEST DES VOSGES. Indien een bezoeker een hyperlink wenst te creëren naar de website www.camping-domremy-vosges.com, dient hij/zij een e-mail te sturen naar de website met het verzoek een hyperlink te creëren. Het OFFICE DE TOURISME DE L'OUEST DES VOSGES behoudt zich het recht voor om een hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen.

 


Bescherming van persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens die op onze site worden verzameld, worden gebruikt om het contactformulier functioneel te maken en om uw vragen te beantwoorden.

 

Het OFFICE DE TOURISME DE L'OUEST DES VOSGES verbindt zich ertoe de bepalingen van de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden na te leven en alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid van de ons toevertrouwde persoonlijke gegevens te vrijwaren. Geen enkele persoonlijke informatie zal worden meegedeeld aan andere derden dan OFFICE DE TOURISME DE L' OUEST DES VOSGES zonder de voorafgaande en geïnformeerde toestemming van de internetgebruiker.

 

Indien het OFFICE DE TOURISME DE L'OUEST DES VOSGES u om inlichtingen zou vragen of de persoonlijke gegevens die het bedrijf reeds over u bezit zou aanvullen, is uw antwoord in geen geval verplicht.

 

U hebt het recht om uw gegevens te wijzigen, te wissen, te corrigeren en in te zien. U kunt deze te allen tijde inzien en om wijziging of schrapping ervan verzoeken door een e-mail te sturen naar camping-domremylapucelle@tourisme-ouest-vosges.fr.

Verantwoordelijkheid

 

EPIC OFFICE DE TOURISME DE L'OUEST DES VOSGES wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele storingen die zich kunnen voordoen op de website www.camping-domremy-vosges.com en die kunnen leiden tot een verlies van gegevens of een onbeschikbare toegang tot de op de site geproduceerde informatie.

 

De op de website www.camping-domremy-vosges.com gepresenteerde elementen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en worden ter beschikking gesteld van de internetgebruikers zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard ook.

 

De aanwezigheid van hyperlinks op de website www.camping-domremy-vosges.com - ongeacht of het OFFICE DE TOURISME DE L'OUEST DES VOSGES al dan niet dergelijke links heeft voorzien - creëert geen hoofdelijke aansprakelijkheid tussen het OFFICE DE TOURISME DE L'OUEST DES VOSGES en de eigenaars van de andere websites, met betrekking tot de inhoud van de websites waarnaar de internetgebruiker wordt doorverwezen.

 

Het bedrijf OFFICE DE TOURISME DE L'OUEST DES VOSGES kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie op de website www.camping-domremy-vosges.com. Evenmin kan zij de afwezigheid van wijziging door derden (inbraak, virus) garanderen.

 

Bovendien is de internetgebruiker als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij of zij maakt van de inhoud van de site www.camping-domremy-vosges.com. Behoudens zware fout van het OFFICE DE TOURISME DE L'OUEST DES VOSGES, kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op de website www.camping-domremy-vosges.com wordt verstrekt.

 


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

De huidige voorwaarden van de site www.camping-domremy-vosges.com worden beheerst door het Franse recht en elk geschil of geschil dat kan voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waar de hoofdzetel van het bedrijf gevestigd is. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

bottom of page